Brandskyddskontroll

Syftet med Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen har som primärt syfte att identifiera och åtgärda eventuella fel och brister i anläggningen för att förebygga skador som kan uppstå till följd av brand. Genomförandet av kontrollen involverar en noggrann prövning av hur väl den specifika anläggningen fungerar och om dess egenskaper från brandskyddssynpunkt i stort sett överensstämmer med de krav som var gällande vid den tidpunkt då anläggningen togs i bruk. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll hos Uppsalas brandförsvar.

brandskyddskontroll

Innehåll

Vad undersöks i brandskyddskontrollen?

 

Omfattande Kontrollområden

Brandskyddskontrollen inkluderar en omfattande granskning av eldstadsanläggningen, pannrummet och närliggande utrymmen, rökkanaler samt byggnadsmaterial som takbeläggning och bjälklagsgenomföringar. Även imkanaler från restauranger och storkök, samt fastighetens taksäkerhetsanordningar, kontrolleras noga. Fläktar, filter och spjäll som hör till imkanaler ingår i kontrollen.

Hur förlöper brandskyddskontrollen?

Utförande och Frekvens

Brandskyddskontrollen genomförs huvudsakligen okulärt, men vid behov används instrument för fördjupad kontroll. Faktorer som sotbildning, skador, temperaturförhållanden, tryckförhållanden, täthet, drift och skötsel undersöks noga. Kontrollen sker med intervall på vart tredje eller vart sjätte år, beroende på bränsleslag och anläggningstyp.

 

Vikten av brandskyddskontroll

 

Förebyggande Åtgärder och Ansvar

Genom att tidigt identifiera fel och brister bidrar brandskyddskontrollen aktivt till förebyggande åtgärder mot brandrisker. Fastighetsägaren behöver inte själv övervaka kontrollerna, då detta sköts med utgångspunkt från uppgifterna i kontrollboken. Det är dock fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen för brandförebyggande syfte. Vid oaktsamhet kan försäkringen riskera att bli ogiltig, vilket understryker vikten av att upprätthålla en säker boendemiljö.

Kommunalt Ansvar och MSB:s Roll

Det är kommunens ansvar att se till att brandskyddskontroll utförs i enlighet med lagstiftningen. Valet mellan att hantera arbetet internt eller outsourca det till entreprenad ligger hos kommunen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) fastställer vilka objekt som ska underkastas sotning och brandskyddskontroll baserat på reglerna i Lagen om skydd mot olyckor.

Vanliga frågor och svar

Kostnaden för en brandskyddskontroll kan variera beroende på flera faktorer, inklusive region, typ av anläggning, och omfattningen av kontrollen. Normalt sett är det kommunen eller den ansvariga myndigheten som utför brandskyddskontroller i enlighet med lagstiftningen om skydd mot olyckor.

I vissa fall kan det vara kostnadsfritt för fastighetsägare, eftersom kostnaderna för sotning och brandskyddskontroll ofta finansieras genom avgifter och skatter som fastighetsägare betalar till kommunen. Därför är det bäst att kontakta oss för en korrekt prissättning. Läs mer här.

En brandskyddskontroll innefattar en noggrann granskning av eldstadsanläggningar, rökkanaler, byggnadsmaterial, tak, imkanaler, taksäkerhetsanordningar och andra faktorer för att säkerställa att anläggningen uppfyller brandsäkerhetskraven. Kontrollen inkluderar både visuell och vid behov fördjupad inspektion. Resultaten dokumenteras och rapporteras efter kontrollen. Det exakta innehållet kan variera beroende på lokal lagstiftning och anläggningstyp.

Ja, brandskyddskontroll är vanligtvis obligatorisk enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Det är kommunens ansvar att se till att brandskyddskontroller utförs på fastigheter inom deras jurisdiktion. Syftet är att förebygga brandrisker och minimera skador till följd av brand.

Brandskyddskontroll får endast utföras av behöriga kontrollanter. Dessa kan vara anställda inom kommunen eller auktoriserade privata företag som har rätt kompetens och behörighet för att genomföra sådana kontroller. Det är viktigt att kontrollanten är kunnig inom brandskyddsområdet och har nödvändiga certifikat eller godkännanden för att genomföra kontrollerna på ett korrekt och säkert sätt.

Behöver du hjälp med sotning eller sotarintyg i Uppsala? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.